(о)Познай финансовите термини

Welcome to your (о)Познай финансовите термини

Случай в застраховането, при който уговорената застрахователна сума е по-голяма от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество.