Тест за финансова грамотност

1. Към кого трябва да се обърнете, ако смятате, че правата Ви като застрахован, осигурен в пенсионен фонд или като инвеститор във финансови инструменти са нарушени?

Правилно! Грешно!

Описание: Към КФН, чиято цел е да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.способност.

2. Кой е длъжен да се осигурява за втора пенсия в Универсален пенсионен фонд?

Правилно! Грешно!

Описание: Всички родени след 31 декември 1959 г. са длъжни да се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен фонд, така наречения втори стълб, в който осигурителните суми се трупат по лична партида.

3. Бихте искали да си купите ценни книжа, например акции, които се търгуват на „Българската фондова борса“ АД, към кого следва да се обърнете?

Правилно! Грешно!

Описание: Ценни книжа, които се търгуват на регулиран пазар, могат да се купуват само чрез инвестиционни посредници (ИП), лицензирани от КФН или от друг подобен надзорен орган от ЕС. Банките-инвестиционни посредници също могат предлагат тази услуга.

4. Притежавате акции, които се намират по сметка при инвестиционен посредник, но на посредника е отнет лиценза за извършване на дейност или за него е открито производство по несъстоятелност. До каква сума непрофесионален клиент може да получи компенсация за тези акции от Фонда за компенсиране на инвеститорите?

Правилно! Грешно!

Описание: Със Закона за публично предлагане на ценни книжа е създаден Фонд за компенсиране на инвеститорите, който изплаща компенсация на клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането на клиента, но не повече от 40 000 лв.

5. Кои пазари влизат в обхвата на небанковия финансов сектор, върху който КФН осъществява надзор:

Правилно! Грешно!

Описание: Капиталовият пазар, застрахователният и пенсионноосигурителният пазар формират небанковия финансов сектор, върху който КФН осъществява надзор.

6. Застраховател, при който сте завел щета е определил обезщетение по заведена щета, но Вие не сте доволни от размера му. След произнасянето на застрахователя сте изразили възраженията си писмено пред застрахователя, но той отново е потвърдил своето становище. Към кого трябва да се обърнете, за да бъде решен спорът Ви със застрахователя?

Правилно! Грешно!

Описание: В случай на спорове относно размера на обезщетението, потребителите могат да се обърнат към Помирителна комисия, към Комисията за защита на потребителите, разрешаваща спорове в областта на застраховането само ако вече са подали жалба при застрахователя и не са доволни от отговора. Ролята на Помирителната комисия е извънсъдебно решаване на спорове. Потребителите могат да потърсят правата си и по съдебен ред като заведат иск в съда срещу застрахователя. Съдът е компетентен да се произнася по гражданскоправни спорове. Потребителите могат да подадат жалба и в Комисията за финансов надзор, но тя е административно наказващ орган и има ограничени законови правомощия при решаване на потребителски спорове по същество.

7. Шофирате автомобил, който е ваша собственост и блъскате друг автомобил. Имате сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Вината е Ваша и другият автомобилът е ударен сериозно. Кой ще плати за щетите, нанесени на ударения от Вас автомобил?

Правилно! Грешно!

Описание: Застрахователят, с който сте сключили договор за „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, изплаща обезщетение за нанесените вреди на ударения от Вас автомобил.

8. Ако сте собственик на автомобил и не сте сключили застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, колко е глобата за физическо лице?

Правилно! Грешно!

Описание: Глобата за физическо лице-собственик на автомобил, което не сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е 250 лева при първо нарушение, 400 лева за лице, което шофира чужд автомобил и за юридическо лице санкцията е съответно 2000 лева.

9. Подписвате трудов договор с нов работодател, който Ви осигурява върху размера на минималната работна заплата, а останалата сума от месечното възнаграждение получавате на ръка. Постъпвате неразумно, защото:

Правилно! Грешно!

Описание: Трудовият договор осигурява определени права на работещия – платен годишен отпуск, пенсионни, здравни и други социални осигуровки, обезщетения за болест, майчинство, безработица и т.н. Размерът на бъдещата пенсия, както и на повечето видове обезщетения зависят пряко от размера на възнаграждението, върху което се плащат осигуровките. Ако сте осигурен за пенсия на базата на по-високо възнаграждение, ще получавате и по-висока пенсия в бъдеще.

10. Имате имуществена застраховка за апартамента си. Става земетресение и вследствие на това се появяват пукнатини по стените. Ще получите ли обезщетение от застрахователя си?

Правилно! Грешно!

Описание: Застрахователите ще покрият щетите от земетресението, само ако полицата покрива този риск. Рискът от земетресение следва да бъде включен в списъка от рискове при сключването на имуществена застраховка.

11. Вие сте нотариус. Живеете в свой апартамент, купен преди години, и имате собствен автомобил, но го ползвате сравнително рядко. Има ли застраховки, които трябва задължително да сключите?

Правилно! Грешно!

Описание: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите e задължителна за всеки собственик на МПС, което е регистрирано в България и не е спряно от движение, независимо колко често се използва. За да отпадне задължението за сключване на ГО, автомобилът трябва да се отрегистрира в КАТ. Застраховката „Професионалната отговорност“ също е задължителна за лица с определени професии или изпълняващи дейности, които представляват особена опасност, или от които могат да произтекат вредни последствия за трети лица. Сред тях са нотариусите.

12. Кога едно дружество е публично?

Правилно! Грешно!

Описание: Публично е акционерното дружество със седалище в Република България, което: 1. е издало акции при условията на първично публично предлагане, или 2. има вписана в регистър емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или 3. има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години.

13. Решили сте да инвестирате част от спестяванията си за да получите по-висок доход отколкото ако ги сложите на депозит в банка, но бихте искали във всеки един момент да можете да се разпореждате с тях. В какво може да инвестирате парите си ?

Правилно! Грешно!

Описание: Договорният фонд е колективна инвестиционна схема (КИС), който емитира дялове и инвестира набраните парични средства в определени по-ниско рискови активи при съответни количествени ограничения, което също спомага за намаляване на риска. По всяко време управляващото дружество, което управлява фонда е длъжно да приеме дяловете на инвеститорите за обратно изкупуване. Инвестиционните дружества от затворен тип и дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) са предприятия за колективно инвестиране, но при тях акционерът няма право да предявява акциите си за обратно изкупуване и акциите могат да се продадат на друг инвеститор, чрез инвестиционен посредник.

14. Преди години сте внесли определена сума по депозитна сметка, по която годишният лихвен процент е 2%. Годишният процент на инфлация е 3.5%. Според Вас, с парите от сметката какво количество стоки може да си купи сега в сравнение с година по-рано?

Правилно! Грешно!

Описание: Има различни дефиниции за инфлацията. Инфлацията се характеризира с общо увеличение на цените на стоките и услугите, не само на отделни продукти, което води до обезценяване на парите и намаляване на тяхната покупателна способност. В конкретния случай, лихвеният процент върху спестяванията е по-нисък от темпа на инфлация и не може да го компенсира, което се отразява в намалена покупателна способност, което означава, че с 1 лев може да се купи по-малко.

15. Обаждат Ви се по телефона и Ви предлагат да инвестирате на капиталовите пазари и Ви обещават висока печалба. Какво трябва да направите?

Правилно! Грешно!

Описание: Обещанието за висока печалба веднага трябва да Ви направи много внимателен. Инвестиционни услуги могат да Ви предлагат само ИП, получили лиценз от КФН. Списък на лицензираните ИП може да намерите на интернет страницата на КФН. Инвестиционни услуги може да Ви предложат и ИП, които са лицензирани от други надзорни органи от държави-членки. При подписване на договор за инвестиционни услуги много внимателно трябва да проверите дружеството, с което подписвате договор; сметката, по която ще превеждате паричните средства, които възнамерявате да инвестирате да бъде с титуляр дружеството, с което подписвате договора.

Тест за финансова грамотност
Слаб 2
Оценката Ви по финансова грамотност е Слаб 2 🙂
Среден 3
Оценката Ви по финансова грамотност е Среден 3
Добър 4
Оценката Ви по финансова грамотност е Добър 4
Много добър 5
Отличен 6
Оценката Ви по финансова грамотност е Отличен 6
Изключително
Поздравления. Решихте теста без грешка!

Share your Results: