(о)Познай финансовите термини

Физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с ценни книжа за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар на ценни книжа или извън него.

Правилно! Грешно!

Вид технически резерв. Той е сума, представляваща частта от бруто премиите, която се образува за покриване на претенциите и административните разходи, които се очаква да възникнат по съответния застрахователен, презастрахователен или здравноосигурителен договор след края на отчетния период.

Правилно! Грешно!

Пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.

Правилно! Грешно!