(о)Познай финансовите термини

Вид технически резерв. Образува се за покриване на обезщетения, суми и други плащания по силата на застрахователни, презастрахователни или здравноосигурителни договори, както и на свързаните с тях разходи, по претенции, възникнали преди края на отчетния период, независимо дали са предявени или не, и които не са платени към същата дата. Резервът трябва да отчита всички известни фактори и обстоятелства, които влияят на крайната стойност на плащанията.

Правилно! Грешно!

Риск от загуби в резултат на спада в цените на финансови инструменти или лихвения процент.

Правилно! Грешно!

Риск от липсата на достатъчно ликвидни активи за посрещане на краткосрочно изискуеми задължения.

Правилно! Грешно!