(о)Познай финансовите термини

Юридическо лице, изпълняващо едновременно функциите на борса и пазарен оператор, което администрира, ръководи и организира борсата. То има право да упражнява всяко от правата, свързани с регулирания пазар, и притежава необходимите лицензии от Комисията за финансов надзор за организиране на такъв пазар.

Правилно! Грешно!

Ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите, обикновено за три или шест месеца, с цел краткосрочно финансиране на правителствени разходи.

Правилно! Грешно!

Юридическо лице, чиято дейност включва присъждането на кредитни рейтинги на професионална база относно кредитоспособността на дадено лице, емитент или финансов инструмент. Кредитният рейтинг се присъжда чрез установена и определена система за класиране в кредитни рейтинги.

Правилно! Грешно!