(о)Познай финансовите термини

Определеният от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс.

Правилно! Грешно!

Датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка /текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н./.

Правилно! Грешно!

Риск насрещната страна по сделката да не може да обслужва задълженията си.

Правилно! Грешно!