(о)Познай финансовите термини

Договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита.

Правилно! Грешно!

Сумата, която застрахованият плаща за съответното застрахователно покритие, въплътено в застрахователна полица или договор.

Правилно! Грешно!

Пазар на който се търгуват краткосрочни финансови инструменти. Те са с матуритет по-малък от една година и обикновено се използват за заемане на ликвидност.

Правилно! Грешно!