(о)Познай финансовите термини

Съвкупност от механизми за емитиране и пласиране на ценните книжа на първите им притежатели. Чрез този пазар правителството, общините, фирмите и финансовите институции си осигуряват директно финансиране, продавайки нови ценни книжа. Същевременно, той дава възможност на инвеститорите да вложат доходоносно част от временно свободните си парични средства

Правилно! Грешно!

Настъпване на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

Правилно! Грешно!

Юридическо лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги и дейности, съобразно издадения лиценз от съответния компетентен орган (в Република България този орган е Комисията за финансов надзор).

Правилно! Грешно!