(о)Познай финансовите термини

Правилно! Грешно!

Случай в застраховането, при който уговорената застрахователна сума е по-голяма от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество.

Сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се изкупят обратно след определен срок.

Правилно! Грешно!

Съотношение на изплатените застрахователни обезщетения към привлечените застрахователни премии.

Правилно! Грешно!