(о)Познай финансовите термини

Съотношение на оперативните разходи на застрахователя към привлечените застрахователни премии.

Правилно! Грешно!

Bзаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.

Правилно! Грешно!