(о)Познай финансовите термини

Лице, върху което се прехвърля вземане по цесия.

Правилно! Грешно!

Пенсионен фонд, в който задължително се осигуряват всички, родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква, когато лицето започне работа за първи път. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице в съотношение и размер, определени от Кодекса за социално осигуряване.

Правилно! Грешно!

Сделка за хеджиране, при която страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по-късна дата определено количество от установения актив по предварително договорени цени и условия на изпълнение.

Правилно! Грешно!