(о)Познай финансовите термини

Лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити.

Правилно! Грешно!

Датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент.

Правилно! Грешно!

Фактическият лихвен процент, който търговските банки получават по активните си операции или плащат по пасивните си операции за период от една година, като се вземе предвид капитализацията на лихвите по тях.

Правилно! Грешно!