Застрахователна полица “Домашно имущество”

                                                                                                                               Образец

 

                                                                                                 ЗАД „ЗАСТРАХОВАТЕЛ“

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

 

Застрахован

Иван Иванов Иванов

ЕГН

7211111111

Адрес

София, ул. „Иван Иванов“ 6

Тел.

09090909

                              

Адрес на застрахованото имущество

София, ул. „Иван Иванов“ 6

 

Застраховката се сключва на първи риск

 

Покрити рискове

Обект на застраховане

Застрахователна сума в лева

Премия в лева

Основно покритие

Клаузи 1234 – пожар, природни бедствия, аварии

Недвижимо имущество

60 000

48.00

Движимо имущество

4 000

8.00

Допълнително покритие

Клауза 5 – кражба чрез взлом

Движимо имущество

4 000

16.00

Клауза 6 - земетресение

Недвижимо имущество

60 000

14

Движимо имущество

4 000

1.00

Клауза 7 – чупене на стъкла и витрини

 

500

2.00

Клауза 8 – ГО към трети лица

 

 

 

Клауза 9 – загуба от доход от наем

 

 

 

Клауза 10 – разходи за алтернативно настаняване

 

 

 

Общо застравователна премия в лева

89.00

 

 

Категория на охраняемост

3

Земетръсна зона

І

2% ЗДЗП  в лв.

1.78

Общо дължима сума в лева

90.78

Словом

Деветдесет и седем лв. и 78 ст.

Срок на застраховката

12 месеца

От 00.00.00 ч. На

10.10.2011 г.

До 24.00 ч. На

10.10.2012 г.

Застрахователен посредник

 

 

 

Дата и място на издаване на полицата :

09.10.2011 г.

София

 

Застрахован :                                                        Застраховател:

Подпис                                                                    Подпис и печат