Годишно извлечение от индивидуална партида

Образец

Универсален пенсионен фонд „Пенсия“

Пенсионно-осигурително дружество „Пенсия“

Годишно извлечение

от  индивидуална партида към 31.12.2011.г.   на

Иван Иванов Иванов

1000 София, ул. София

 

 

 

 

ЕГН 6912121212

Осигурителен номер 1111111111

Осигурителен договор № 1111/11.11.2002

 

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2010г. :

(година, предхождаща отчетната)

Средства (в лева)

Брой дялове

Стойност на един дял

1077.01

825.18902

1.30517

 

Движение на средствата по индивидуалната партида през 2011 г.

Дата

Сума в лева

Вид операция

За месец

Удържана такса в лева

Сума след направената удръжка в лева

Брой дялове

Стойност на един дял

07.01-2011

15.27

Вноска/такса от вноската

12.2010

0.76

14.51

11.00384

1.31863

02.02.2011

15.56

Вноска/такса от вноската

01.2011

0.78

14.78

11.08952

1.33279

08.03.2011

15.35

Вноска/такса от вноската

02.2011

0.78

14.58

10.99514

1.34423

03.04.2011

15.71

Вноска/такса от вноската

03.2011

0.79

14.92

11.06415

1.34850

11.05.2011

15.71

Вноска/такса от вноската

04.2011

0.79

14.92

11.13533

1.33988

03.06.2011

19.85

Вноска/такса от вноската

05.2011

0.99

18.86

14.06445

1.34097

02.07.2011

15.71

Вноска/такса от вноската

06.2011

0.79

14.92

11.15739

1.33723

02.08.2011

15.71

Вноска/такса от вноската

07.2011

0.79

14.92

11.34618

1.31498

10.09.2011

19.85

Вноска/такса от вноската

08.2011

0.99

18.86

14.36438

1.31297

02.10.2011

15.71

Вноска/такса от вноската

09.2011

0.79

14.92

11.39462

1.30939

02.11.2011

15.71

Вноска/такса от вноската

10.2011

0.79

14.92

11.15739

1.33723

03.11.2011

28.75

Вноска/такса от вноската

11.2011

1.44

27.31

20.84001

1.31046

 

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2011г. :

Средства (в лева)

Брой дялове

Стойност на един дял

1296.17

974.80142

1.32968

                       

                                           Представляващ  пенсионноосигурителното дружество:

Дата: 22.05.2012 г.                                                                (Име, фамилия, печат)