(о)Познай финансовите термини

Вид технически резерв. Образува се по застраховките със спестовен елемент по раздел I от приложение № 1 от Кодекса за застраховането за покриване на очакваните бъдещи неблагоприятни отклонения в дохода от инвестиции - напр. "Живот" и рента, Женитбена и детска застраховка и др.