(о)Познай финансовите термини

Физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с ценни книжа за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар на ценни книжа или извън него.