Инвестиционни продукти и услуги

Акции

Какво представляват акциите?

Акцията е документ, удостоверяващ собственост върху една от многото равни части от номиналния капитал на една компания от акционерен тип (акционерно дружество или АД). С други думи, когато закупите акции от дадено дружество, вие ставате съсобственик на част, обикновено неголяма, на всичко, което то притежава. Но това не означава, че можете да участвате в ежедневното му управление. Начинът, по който можете да влияете върху управленските решения, най-общо, е ограничен до участието ви в общите събрания на акционерите. На практика обаче, дребните индивидуални инвеститори не притежават достатъчно акции, за да имат обективно влияние върху дружеството. Важните решения се вземат от едрите собственици – мажоритарни собственици, институционални инвеститори, предприемачи и други.

 
Като акционер имате право на пропорционален дял в корпоративната печалба, изплащана под формата на дивиденти или безплатни акции при увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата (превръщане на печалбата в капитал). Имате също право на ликвидационен дял – при банкрут на дружеството можете да предявите иск към активите му, но той ще бъде удовлетворен, само ако има останали активи след разплащане с всички кредитори. Важна характеристика на акциите е ограничената им отговорност, т.е. вие като акционер нямате лична отговорност към кредиторите, ако дружеството не може да плати задълженията си. Максималното, което можете да загубите, е стойността на инвестицията ви.
Друго право, което имате като акционер, е да гласувате на общото събрание на акционерите (ако видът акции позволява това). Имате също така информационни права, т.е. право да получавате информация за дейността на дружеството, както и достъп до неговите книжа. Акционерите в инвестиционни дружества от отворен тип (както и притежателите на дялове в договорни фондове) имат право и на обратно изкупуване на акциите си.
При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. За тази цел се издават права, които представляват ценни книжа, даващи право за записване на съответния брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публичното дружество. Тези права могат да се търгуват (да се продадат или да се закупят допълнителен брой права) на регулиран пазар, както и да се упражнят, като се запишат нови акции от увеличението на капитала. Ако правата не бъдат упражнени или не бъдат продадени от техните притежатели, те се предлагат за продажба при условията на явен аукцион. Сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, се разпределя съразмерно между техните притежатели.
 
 
Видове акции
Основните видове акции са обикновени и привилигеровани
 
Обикновени акции
Те са най-разпространеният вид акции. Обикновените акции дават право на съответстваща част от печалбата на дружеството, след изплащане дължимото на кредиторите и на държателите на привилегировани акции. При обикновените акции няма гаранции за получаване на дивидент, това е обвързано с печалбата на дружеството и управленските решения за начините за използване на тази печалба. Като притежател на обикновени акции имате право на глас в общото събрание на акционерите (една акция дава обикновено право на един глас – в публичните дружества няма многогласови акции).
Обикновените акции дават право на ликвидационна квота, но притежателите им ще получат обезщетение, едва след като се изплатят задълженията на дружеството към кредиторите, притежателите на облигации и акционерите с привилегированите акции.
С други думи, обикновените акции, поради по-малкото гаранции за възвращаемост в сравнение с други инвестиционни продукти, се приемат като инструменти с най-висока степен на риск за инвеститорите.
 
Привилегировани акции
Самото наименование на тези акции указва наличието на определени преимущества, които те осигуряват на притежателите си. При тях обикновено се гарантира фиксиран дивидент, който се изплаща преди този на обикновените акционери. Привилигерованите акции също дават право на ликвидационна квота, като притежателите им получават своя ликвидационен дял преди обикновените акционери, но все пак след облигационерите и кредиторите. В замяна на тези преимущества държателите на привилигеровани акции нямат право на глас в общото събрание на акционерите. Привилегированите акции могат да бъдат с опция за обратно изкупуване – т.е. компанията-емитент може да изкупи обратно акциите по всяко време (но обикновено срещу премия).
Обикновено, такива акции се издават с цел привличане на инвеститори, отбягващи големи рискове или като алтернатива на обикновените акциите и облигациите на компанията. Все пак, те са по-рядко срещани от обикновените акции в практиката, по-често се издават за определен период от време, след което се превръщат в обикновени или се изкупуват обратно.
 
Налични и безналични акции
Според начина на овеществяване на собствеността акциите се делят на налични и безналични.
 
Наличните акции се държат при притежателя, който може да се разпорежда с тях. Прехвърлянето им става чрез джиросване.
Безналичните акции съществуват под формата на електронен запис в депозитарна институция. В България това е “Централен депозитар” АД (ЦД). Най-общо, депозитарът представлява система за съхранение и управление на ценни книжа, включително и акции. В електронни регистри се съхранява цялата информация за собствеността на акциите и тяхното движение. Прехвърлянията между собствениците се извършват по електронен път, като в депозитара се регистрира промяната. На капиталовите пазари се търгуват именно безналични акции (и други финансови инструменти). Според българското законодателство (а и не само), акциите на публичните дружества, т.е. търгуваните на фондовата борса, задължително са безналични. По принцип безналични са и всички други финансови инструменти, издадени от български емитенти, които се предлагат публично в страната. В България могат публично да се предлагат и налични ценни книжа, но преди да бъдат предложени на публиката, те трябва да бъдат обездвижени в ЦД.
 
Акциите и другите финансови инструменти се държат по подсметки при инвестиционните посредници, разкрити за тази цел в ЦД.
 
Как се печели от инвестицията в акции?
Основните начини за реализиране на печалба при акциите са капиталовата печалба и дивидентът.
Капиталова печалба представлява положителната разлика в цената, на която сте придобили дадени ценни книжа, и цената, на която сте ги продали. В България капиталовата печалба не се облага с данък, когато акциите са търгувани на борсата (регулиран пазар). Не се облага и капиталовата печалба от разпореждане с дялове на колективни инвестиционни схеми (акции на инвестиционни дружества от отворен тип и дялове на договорни фондове).
Дивидентът, най-общо, представлява част от корпоративната печалба на дружеството, която се разпределя между акционерите. Дивидентът е фиксирана сума, която се получава като се раздели общата сума за дивиденти на броя акции от един клас. Така, размерът на дивидента, който всеки акционер има право да получи, зависи от частта от печалбата, определена за разпределяне между акционерите, и броя притежавани акции.
Дали дружеството ще разпределя дивидент за обикновените акции и какъв е неговият размер се решава от Общото събрание на акционерите и зависи както от финансовото състояние на дружеството, така и от инвестиционните му намерения.
 
При привилигерованите акции изплащането на дивидент и неговият размер са предварително фиксирани и не зависят от пачалбата или инвестиционните намерения на дружеството. 
 
В България доходите от дивиденти се облагат при източника с данък в размер на 5%.
 
Рискове  при инвестирането в акции
Инвестицията в акции се приема за високорискова, тъй като не съществуват гаранции за печалба или запазване на вложените средства. По правило, цените на акциите се променят по-често и по-рязко в сравнение в други финансови инструменти. В дългосрочен план обаче, те могат да носят много по-висока доходност.
 
Не може със сигурност да се определи дали цената на дадена акция ще се понижи или повиши. Върху цените оказват влияние множество фактори – вътрешни за компанията, свързани с отрасъла, икономически, политически и други. Сред основните показатели, които се използват от инвеститорите за оценка на една компания е печалбата, но има и и други индикатори, за да се прогнозира цената на акциите. Цената на акциите се влияе също от настроението, мнението и очакванията на инвеститорите.
 
Как могат да се купят акции?

За дребните инвеститори най-достъпни са публичните дружества, които се търгуват на фондовите борси (или регулираните пазари). Всеки може да си купи акции от компании, търгувани на българската фондова борса или на други международни пазари. За целта се използват услугите на лицензиран инвестиционен посредник - дружество с основен предмет на дейност покупка и продажба на ценни книжа. Банките също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници. Списъци на лицензираните от КФН инвестиционни посредници (ИП)  можете да намерите на интернет страницата на КФН.

 
Има два вида брокерски услуги. Едната е чрез брокерски договор – търгувате с помощта на брокер, който сключва сделките по Ваше нареждане. Другият начин за търгуване е чрез интернет-базираните платформи. За целта, обикновено, се изисква да подадете заявление за регистриране като клиент за ползване на платформата и да сключите договор за търговия с ценни книжа с инвестиционен посредник.
 
Информация за инвеститорите в акции на публични дружества
За инвеститорите е особено важно да имат достатъчно информация за дейността и финансовото състояние на публичните дружества, за могат да вземат най-подходящите за тях инвестиционни решения. Публичните дружества се подчиняват на специфично законодателство, което ги задължава да публикуват отчети за дейността и финансовите си отчети, да разкриват всяка съществена за инвеститорите информация, а по-важните решения да се взимат от общото събрание на акционерите и да се обявяват публично. Основен документ на публичното дружество, чиито акции (и други финансови инструменти) са регистрирани за търговия  на борсата, е проспектът. В него се съдържа подробна информация за самото дружество, дейността му, финансовото му състояние, инвестиционните и развойни планове, детайли за конкретната емисия акции (или други финансови инструменти). За всяка нова емисия акции (или други финансови инструменти) дружеството изготвя проспект, който се одобрява от КФН и едва след това емисията се допуска за публично предлагане или до борсова търговия.
 
Тази информация е налична в интернет страниците на КФН и на повечето финансови медии, в сайтовете на самите дружества.