Пенсионно-осигурителни продукти

Задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд

Ако работите, т.е. имате трудови доходи,  и сте роден след 31.12.1959 г., то Вие задължително се осигурявате в универсален пенсионен фонд. Изключение правят само някои определени категории  държавни служители, осъществяващи дейност, свързана с националната сигурност.

Осигуряването в универсален пенсионен фонд Ви  дава право на пожизнена  пенсия, която ще получавате допълнително към пенсията от Държавното обществено осигуряване.  
 
Избор на  универсален пенсионен фонд
Осигуряването в универсален пенсионен фонд е задължително и затова всеки, който започва за първи път работа (независимо от това дали на трудов или граждански договор, или е самоосигуряващ се), трябва да започне да се осигурява за т.нар. „втора пенсия“. 
В 3-месечен срок от началото на трудовата Ви заетост Вие имате право и сте длъжен да изберете фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който да постъпват Вашите вноски. За да започнете да се осигурявате в него,  е необходимо да подадете заявление за участие до пенсионноосигурителното дружество,  което го управлява.  Можете да го подадете в офис на пенсионноосигурителното дружество,  чрез осигурителен посредник или като  електронен документ, подписан с електронен подпис. Списък с адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество можете да намерите на неговата интернет страница. След подаване на заявлението сключвате осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество. Трябва да получите екземпляр от него, като Ви препоръчваме да поискате и копие от правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд.  Тези документи е добре да се съхраняват,  тъй като в тях са описани условията, при които се осигурявате. 
 
Ако в рамките на три месеца не упражните правото си на личен избор на пенсионен фонд или подадете повече от едно заявление за участие, ще бъдете служебно разпределен в някой от действащите на пазара универсални пенсионни фондове.
 
При промяна на местоработата новият работодател ще продължи да превежда дължимите осигурителни вноски към избрания от Вас пенсионен фонд. 
 
В случай че временно останете без работа, нямате задължение да правите осигуртелни вноски. Натрупаните средства по Вашата партида ще продължат да се инвестират и по нея ще се разпределя доходност.
 
Размер и периодичност на вноските 
Вноските в универсален пенсионен фонд се превеждат ежемесечно по Ваша лична сметка, наречена индивидуална партида, в избрания  универсален пенсионен фонд. Те са  част от задължителните осигурителни вноски, които се превеждат към фондовете на Държавното обществено осигуряване. Осигурителната  вноска е в размер на   5% от осигурителния доход  и се разпределя като 2,8% са за сметка на работодателя и 2,2% за Ваша  сметка ( при трудов договор).
Вноските на самоосигуряващите се  лица са изцяло за тяхна сметка.
Задължителните осигурителни вноски се събират от Националната агенция за приходите (НАП).  Работодателите удържат от трудовото възнаграждание частта от вноската за Ваша сметка и я превеждат към НАП.  Вследствие НАП превежда вноските към фонда, в който сте осигурен.  В случай че Вашият работодател не превежда тези вноски, трябва да сигнализирате в НАП.

Вие можете да разберете дали се внасят осигурителните Ви вноски,  като направите справка за това във фиша за месечното Ви трудово възнаграждение.  Можете да проверите и чрез портала за електронни услуги на интернет страницата на НАП - www.nap.bg -   в  «е-услуги с ПИК». Данните са достъпни след въвеждане на Вашите ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК). В случай че нямате ПИК,  можете да си извадите такъв код, като подадете съответното заявление в НАП. Ако установите, че наистина осигурителните вноски не са превеждани от работодателя Ви, трябва да сигнализирате в НАП.

 
Управление на набраните средства  в универсален пенсионен фонд
Вашите средства не просто се съхраняват дългосрочно по личната Ви сметка (индивидуална партида). Те, заедно със натрупаните средства на другите осигурени в същия фонд, се управляват от пенсионноосигурителното дружество, като се инвестират  съгласно законово определени правила в различни активи (ценни книжа, банкови депозити, недвижими имоти), за да осигурят добра доходност в дългосрочен план. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата, се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица. Това е така нареченият капиталов принцип на осигуряване. 
В Кодекса за социално осигуряване подробно са разписани правилата за инвестиране на средствата и инвестиционните ограничения. По отношение на универсалните фондове в закона е предвидено инвестициите да са с по-консервативен характер в сравнение с тези на  доброволните фондове.  Например, по-малка част от средствата могат да се влагат в рискови финансови инструменти като акции.
Разумното инвестиране води до увеличаване на средствата на осигурените,  но тяхното постоянно нарастване не е гарантирано. Постигнатата доходност зависи в най-висока степен от конкретните пазарни условия. Въпреки че има въведени механизми за защита на Вашите средства, като определяне на минимална доходност, то те не могат да Ви гарантират положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства. Същевременно икономическата теория и практика показват,  че дългосрочният характер на инвестирането на тези средства преодолява подобни временни спадове. 
 
Получаване на информация за състоянието на средствата по индивидуална партида в пенсионен фонд
Има няколко начина да се получи нужната информация. Единият е чрез документ, който се нарича „годишно извлечение от индивидуална партида на осигуреното лице“. Пенсионно-осигурителното дружество, управляващо фонда, в който сте осигурен, е задължено да Ви изпраща извлечение от партидата по пощата всяка година до края на месец май. Извлечението съдържа информация за размера на средствата по личната Ви партида към края на предходната година, постъпилите вноски, натрупаната доходност, извършените плащания и начислените такси и удръжки. 
Ако искате да проверите текущото състояние по Вашата партида, можете да поискате тази информация от пенсионното дружество. Повечето дружества дават възможност справката да се прави чрез интернет страниците им. 
 

Като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви  може да Ви послужи стойността на един дял в пенсионния фонд. Нарастването на стойността на един дял отразява постигнатата доходност от инвестициите, в резултат на която се увеличават средствата по Вашата партида. Стойността на един дял на всеки пенсионен фонд се изчислява ежедневно и се оповестява от пенсионноосигурителните дружества в офисите и на интернет страниците им . Те са длъжни да публикуват тези данни и в един централен ежедневник веднъж месечно. Информация за стойностите на един дял за  всички фондове е налична и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

 
Прехвърляне в нов универсален  пенсионен  фонд
Смяна на пенсионния фонд може да бъде направена две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение, а след това имате право да се прехвърляте в нов фонд веднъж годишно. За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете. Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис. При подаването на заявлението се сключва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество. За промяна на участие не се дължи такса.
Ако не сте съгласни с направени промени в правилника на фонда, които не произтичат от изменения в нормативната уредба, съществува правна възможност да се прехвърлите в нов пенсионен фонд, без да бъдат прилагани ограниченията по отношение на сроковете и без да бъде заплащана такса. Правото на прехвърляне трябва да бъде упражнено в 3-месечен срок от уведомяването на осигурените лица за измененията в правилника лично или в два централни ежедневника.  
 
Придобиване  право  на пенсия от универсален пенсионен фонд
Средствата от партидата Ви в универсален фонд ще Ви бъдат изплатени като пожизнена пенсия, когато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. Законът дава възможност по желание на лицето изплащането на тази пенсия да започне до 5 години преди навършване на възрастта за пенсия, при условие че натрупаните средства позволяват отпускането на пенсия в минимално определения от закона размер. Възможно е еднократно изплащане до 50% от натрупаните средства при настъпване на инвалидност над 70.99%. При смърт на осигуреното лице или пенсионера средствата по индивидуалната му партида (съответно остатъкът от тях) се изплащат еднократно или разсрочено на определени категории негови наследници (преживелия съпруг, низходящите или възходящите), като се спазват редът за наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството. 
 
Данъчни облекчения при осигуряване в универсален пенсионен фонд
Личните Ви вноски в универсален пенсионен фонд са необлагаеми,  сумата за тях се приспада от дохода Ви преди данъчното му облагане. Приходите от инвестиране на активите на фонда, разпределени по индивидуалната Ви партида, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Изплащаната пенсия от фонда също не подлежи на облагане с такъв данък.