Осигурителен пазар

Пенсионноосигурителна система в България

През 2000 г. в България се проведе реформа в пенсионното осигуряване и бе възприет т. нар. тристълбов модел. Първият стълб е Държавното обществено осигуряване. То се осъществява от държавата в лицето на Националния осигурителен институт (НОИ), на база принципите на задължителност на осигуряването и солидарност на осигурените лица. Той е изграден на разходо-покривен принцип - от вноските на работещите се изплащат пенсиите на пенсионерите. Осигуряването в първия стълб дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Вторият стълб - допълнителното задължително пенсионно осигуряване, е изграден на капиталов принцип - т. е. размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето, които се формират от задължителни вноски  и получената  доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица.  Вторият стълб включва участие в универсални и професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. В универсалните фондове подлежат на задължително осигуряване всички, родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква от момента, в който лицето започне работа за първи път, като в рамките на 3 месеца то следва да избере универсален фонд. В случай че този срок не бъде спазен, лицето се разпределя служебно. Вноската се определя в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигуряването в универсален фонд дава право на допълнителна пожизнена пенсия, която се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната от първия стълб. 
В професионалните пенсионни фондове се осигуряват хората, работещи при тежки и вредни условия на труд. Вноската в тези фонове е изцяло за сметка на работодателя. Нейният размер е 12% от брутното месечно възнаграждение за работещите при условията на I категория труд и 7% - за II категория труд. Осигуряването в професионалните фондове дава допълнителна срочна пенсия при ранно пенсиониране на работещите в условията на I и II категория труд до придобиване на право на пенсия от първия стълб. Всеки работещ в България, подлежащ на задължително осигуряване, има правото сам да избере в кой фонд да се осигурява. 
 
Третият стълб е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. То се осъществява от доброволните пенсионни фондове. Участието в тях зависи от волята и възможностите на лицата да се осигуряват за допълнителни доходи след пенсиониране. Третият стълб също функционира на капиталов принцип, а вноските се натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице. В тези фондове може да се осигурява самостоятелно или да бъде осигуряван от своя работодател (т. нар. осигурител)или от трето лице (т. нар. друг осигурител)  всеки гражданин, навършил 16-годишна възраст.