Живот и финанси

Боновата ми книжка

smileyЕдин ден, докато подреждате документите си, виждате позабравената си бонова книжка. Колебаете се как да постъпите - да я приберете отново в кутията с документите, да я изхвърлите или все пак да проверите дали наистина има някаква стойност?smiley

 
Ако тази ситуация ви е позната, то сигурно сте сред тези над 1 млн. българи, които са участвали в масовата приватизация.  
 
Какво се случи с приватизационните фондове?
 
Бившите приватизационни фондове са преобразувани в холдинги и инвестиционни дружества. От 81 приватизационни фонда, 52 са станали холдинги и 6 -инвестиционни дружества (ИД), като реално сега на борсата се търгуват акции с около 28 от тях. От шестте ИД едно бе прекратено чрез ликвидация, едно се преобразува и се вля в непублично дружество, след което бе прекратено без ликвидация. Две се сляха и образуваха едно инвестиционно дружество. Останалите 3 бивши приватизационни фондове, преобразували се в ИД, и в момента съществуват и осъществяват дейност като инвестиционни дружества.
Други 17 бивши приватизационни фонда са били преобразувани в холдинги, но вече не са публични дружества, т.е. акциите им не се търгуват на фондовата борса. Затова няма как от публична информация да разберете колко струва една акция, нито дали някой има интерес да ги купи. Все пак, можете да се свържете с дружеството за повече информация. 
Девет  приватизационни фондове са ликвидирани или са в процес на ликвидация. В този случай, на практика, можете да забравите за тази своя инвестиция. Все пак, ако процедурата по ликвидация не е приключила, можете да поискате своя ликвидационен дял. 
 
Информация за бившите приватизационни фондове можете да намерите на интернет страницата на КФН.
 
 
alt text
 
"Имам бонова книжка от масовата приватизация. Има ли смисъл да проверявам какво е станало с моите бонове?
Константин Иванов, 57 г., служител
 
"Да, защото може да  сте сред  хората, които са вложили инвестиционните си бонове в дружества, чиито акции и сега се търгуват на борсата. Въпреки спадът на цените на акциите  отпреди 3-4 години, все още има смисъл да отделите малко време и да проверите своята инвестиция. 
 
    
Какво можете да направите с „боновата си книжка“ и как да проверите инвестицията си?
 
  • На първо място отворете боновата си книжка и проверете от кой фонд или предприятие имате акции.  Ако имате затруднения с разчитането на записите в нея, можете да се обърнете за съдействие към инвестиционен посредник.  Списък на лицензираните инвестиционни посредници има на интернет страницата на КФН.  Ако установите, че не сте използвали инвестиционните бонове от „втората вълна” на масовата приватизация, можете да запазите боновата си книжа само като спомен за внуците. Срокът за използването им е изтекъл още през 2005 г. 
  • В случай, че имате акции от бивш приватизационен фонд, проверете дали те се търгуват на борсата, т.е. дали дружеството е публично, дали е отписано от публични регистър или е ликвидирано.  Най-добрият вариант е да имате акции от активно търгувано на фондовата борса дружество. Чрез борсовата цена на акциите можете да се ориентирате за стойността на инвестицията ви.
  • Проверете дали имате  депозитарна разписка за притежаваните от вас акции.  По принцип тя се издава от дружеството, в което сте акционер.  Ако нямате, може да я получите от Централен депозитар, но не лично. За това трябва да се обърнете към инвестиционен посредник.  Услугата струва около 10 лв., като издаването на депозитарна разписка от ЦД се таксува с 1 лев, а съответният ИП удържа такса за издаването на депозитарна разписка на клиент съгласно неговата тарифа за таксите и комисионите, която следва да бъде публично достъпна. Обикновено ИП удържат такса в размер между 5 и 10 лв. за издаването на депозитарна разписка.
  • Проверете колко струват вашите акции.Това можете да направите в интернет страницата на фондовата борса - www.bse-sofia.bg -  във финансови информационни сайтове, чрез инвестиционен посредник. Ако книжата се гъргуват на алтернативния пазар на БФБ, справка следва да направите на адрес в Интернет: http://basemarket.bg/. 
  • Проверете дали имате допълнителни безплатни акции, разпределени ви във връзка с увеличение капитала на дружеството, в което сте акционер. Има бивши приватизационни фондове, сега холдинги, които са правили увеличения капитала със собствени средства и техните акционери са получили допълнителни безплатни акции. Проверка дали имате допълнителни безплатни можете да направите чрез инвестиционен посредник или като се обърнете за съдействие към директора за връзки с инвеститорите на дружеството, в което сте акционер.  
  • Проверете дали дружеството, в което сте акционер, е разпределяло дивидент. Дружествата обявят публично, чрез публикации в медиите, решението си за разпределяне на дивидент, като за изплащането му обичайно се ползват банки с широка клонова мрежа. Трябва да знаете, че имате право да получите своя дивидент в рамките на 5 години от решението за разпределянето му. За повече информация се обърнете към директора за връзки с инвеститорите на съответното дружество. 
  • Ако решите да продадете своите акции, то трябва да се обърнете към инвестиционен посредник - вие лично не можете да търгувате на фондовата борса. Инвестиционен посредник е дружество с основен предмет на дейност покупка и продажба на ценни книжа. Банките също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници. След като изберете инвестиционен посредник, трябва да сключите с него договор за услугата. Обикновено инвестиционните посредници предлагат на клиентите стандартен договор. В него е направена препратка към тарифата за таксите и комисионите на ИП или е уточнен размерът на комисионите, които удържа инвестиционният посредник за услугата по продажба на вашите акции. 
  • Ако считате, че моментът за продажба на вашите акции не е подходящ или искате да запазите инвестицията си, е добре да следите дейността на дружеството, цените на акциите, разпределението на дивидентПубличните дружества са задължени публично да оповестяват информация, важна за инвеститорите – освен годишните и периодичните отчети, това е и всяка друга съществена информация, която може да повлияе на цената на акциите им.  Тази информация може да се намери на страницата на КФН, на страницата на самото публично дружество, както и на други специализирани интернет сайтове.