Из практиката

Потребителски казуси

В тази рубрика Ви представяме реални потребителски жалби и запитвания* до КФН.  Надяваме се, че отговорите на КФН по поставените от Вас въпроси, могат да бъдат от полза за широк кръг потребители.

 
Статистиката на жалбите и сигналите, постъпили в КФН през първите шест месеца на 2012 г., сочи, че сред най-честите потребителски проблеми са отказите на застрахователите да платят обезщетие по застраховки „Каско” и „Гражданска отговорност на автомобилистите”, несъгласие с размера на определеното от застрахователя обезщетение, неспазване на сроковете за произнасяне по заведена претенция, неправомерни пазарни практики, неправомерни практики от страна на дружествата от небанковия финансов сектор, започването на процедура по прехвърляне в друг пенсионен фонд без съгласие на осигуреното лице. 
 
 
                                                                                                      *Имената и други лични данни в жалбите  са променени