Имуществени застраховки

Имуществените застраховки Ви подсигуряват в случаи на увреждане или унищожение на вашия дом или бизнес. Съществува голямо разнообразие на имуществени застраховки  и това дава възможност на всеки да избере най-подходящия вариант. 

 
Видове имуществени застраховки
Основните видове, предлагани на пазара, са „Домашно имущество“, „Индустриален пожар“, „Грабеж, кражба, вандализъм“, „Прекъсване на дейността“, „Електронно оборудване“, „Пожар и природни бедствия“. 
 
Покрити рискове
Най-общо, това са: пожар, включително последиците от гасенето на пожара;   експлозия на съд под налягане, природни бедствия като буря, ураган, градушка, авария на ВиК, вандализъм, кражба с взлом, удар от летящ предмет, наводнение, земетресение и други. 
На пазара се предлагат покрития за рискове като гражданска отговорност към трети лица. Може да се застраховате срещу риск от загуба на наем или да се подсигурите в случай на разходи по алтернативно настаняване, ако се наложи да отидете в хотел, докато трае възстановяването на жилището. 
 
Цена на застраховката
Цената на застраховката (застрахователната премия) се определя от застрахователя и зависи от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката. Застрахователната сума обикновено се определя от кандидата за застраховане и зависи от стойността на имуществото. Застрахователят носи отговорност до нейният размер при настъпване на щети с изключение на случаите на надзастраховане. Сумите могат да бъдат актуализирани по време на действие на полицата.
 
Застраховка  „Домашно имущество“
С нея се застрахова както недвижимо, така и движимо имущество. Недвижимото имущество са жилищни, вилни, стопански сгради, други постройки и съоръжения. Към движимото спадат общо обзавеждане, битови електроуреди, бяла и черна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството с висока стойност, луксозни и скъпи предмети.
 
Застрахователно покритие 
Обикновено,  застрахователите предлагат едно основно покритие на полицата  „Домашно имущество“, към което клиентът по свое желание може да добавя допълнителни рискове срещу добавка към премията за основно покритие. 
Най-често, основното покритие включва рискове като пожар, авария на ВиК,  експлозия, имплозия, удар от летателно тяло, природни бедствия като буря, ураган,  градушка, проливен дъжд, увреждане от сняг и лед, падащи предмети, вследствие на буря,   удар от превозно средство или животно, удар от летящ предмет и други.
 
Към основното покритие могат да се добавят и допълнителни рискове като злоумишлени действия на трети лица, късо съединение или токов удар, кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм. Застрахователите предлагат и включването на гражданска отговорност към трети лица и покриват случаи като, например,  наводняване апартамента на съседите. 
 
Новозакупено имущество може да бъде включено към застраховката, като за това е нуждо да се информира застрахователят и да се доплати съответната премия.  
 
Пари, произведения на изкуството, бижута се застраховат със специални изисквания. Задължително условие е парите, бижутата и други ценни предмети да се съхраняват в трайно прикрепена каса, а за произведенията на изкуството се изисква оценка от компетентен оценител.
 
Катастрофичните рискове като земетресение и наводнение по-често се предлагат от застрахователите като допълнителни рискове, които могат да се добавят към покритието на полицата срещу допълнително заплащане. Премията за риска „земетресение” се определя основно според земетръсната зона, в която се намира застрахованото имущество и може да варира значително. Територията на България е разделена на пет земетръсни зони. 
 
Съществува практиката, застрахователите да уговарят процент на самоучастие при земетресение (и при някои други рискове). Самоучастие (франшиз) означава, че застрахованото лице участва в размера на обезщетението в определен процент или определена сума. Участието е безусловно или условно и размерът му трябва да бъде уговорен в застрахователната полица. Например, при уговорено самоучастие от 2%  и застрахователна сума от 40 000 лв., щета до 800 лв. се поема от застрахования. При по-големи щети разпределението е както следва 2%  или 800 лв. се поемат от застрахованият, а застрахователят покрива разликата до пълния размер на обезщетението.
 
Въпреки съществуващото многообразие могат да се определят два основни вида имуществени застраховки – застраховка „срещу първи риск“ и стандартна застраховка.   
 
Имуществена застраховка срещу "първи риск"
Условието „първи риск“ означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума.  Застрахованият избира сам застрахователната сума съобразно предложените от застрахователя пакети, като за недвижимо имущество може да се избират суми до 150 000 лв., а при движимото до 35 000 лв. 
 
Ако сте получили обезщетение по тази застраховка, застрахователната сума се намалява със сумата на обезщетението и условието „първи риск“ отпада. При следващи събития по време на срока на застраховката, евентуалното обезщетение се изчислява, като се отчита съотношението между остатъка от застрахователната сума и действителната стойност на имуществото. 
 
Стандартна  застраховка на домашно имущество
Основното при тази застраховка е, че може да застраховате имуществото си на действителната му стойност, а не до определени от застрахователя лимити. . Така, в случай на застрахователно събитие, ще ви бъде изплатено обезщетение, с което може да си купите същото по качество, вид и състояние имущество.
 
Често прилагани критерии за  определяне размера на премията:
- Застрахователна сума за сграда 
- Застрахователна сума за движимо имущество
- Застрахователна сума за кражба чрез взлом
- Населено място, в което се намира обекта за застраховане
- Характеристики на сградата – възраст, конструкция, етажност
- Обезопасеност на имота
 
Допълнителни покрития
- Земетресение 
- Кражба на Движимо имущество
- Гражданска отговорност към трети лица 
- Вандализъм 
- Чупене на стъкла и витрини
 
Задължение на застрахованото лице  да полага  грижа на добър стопанин за имуществото си
При имуществените застраховки е налице условието, че застрахованият трябва да полага грижи за имуществото си. Ако то е увредено умишлено или поради груба небрежност, то застрахователят е в правото си да откаже изплащане на обезщетение. Например, ако поради разсеяност сте забравили включена печка и така сте предизвикали пожар, то щетите няма да бъдат покрити от застрахователя.